Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest INVERS Spółka z o.o. ul. Główna 4D 58-241 Piława Dolna email: biuro@inversagencja.pl                                                  
 2. Inspektor ochrony danych- nie został wyznaczony.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych. Obejmują dane wymagane przepisami prawa, niezbędne do wykonywania praw i obowiązków związanych ze świadczeniem pracy.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Art 6 pkt. 1b RODO w związku z zawartą umową o świadczenie pracy.
 5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą przekazywane.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: zgodnie z art. 5 pkt 1 lit.c RODO przez okres trwania umowy oraz okres w jakim wymagane jest przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez obowiązujące przepisy prawa.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, tj. prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania .
 8. Ma Pan/Pani prawo do do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jęśli taka zgoda została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Podanie danych jest wymogiem umownym i warunkiem koniecznym do realizacji zawartej umowy o pracę/ zlecenie. Niepodanie danych może skutkować brakiem realizacji tej umowy przez Administratora.
 2. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Obejmuje to także dane uzyskane przez administratora przed dniem wyrażenia zgody.

Zapoznałem (am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.